Уважаеми госпожи и господа,

По повод обявения от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” ограничен конкурс с предмет:
,,Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя”, гр. София” в последните дни бяха проведени няколко срещи с представители на Камарата на архитектите в България, на които бяха дискутирани въпроси относно условията на конкурса и възможността за участие на по-голям брой български архитекти в него. В резултат на обсъжданията бе постигнато споразумение за запазване формата на конкурса и промяна на конкурсните услови с цел по-широко включване на българските архитекти в него.

Поради тези причини към момента спираме конкурсната процедура, докато бъдат подготвени и одобрени промените в конкурсните условия, след което конкурсът ще продължи.
Ще Ви уведомим допълнително за промените в условията и новите срокове за подаване на оферти.

Екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ ЗА

пл. “Света Неделя”, гр. София

Столична община обявява открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя” и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност.

цели на проекта

  • Осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве
  • Обвързване на публичните пространства с човешки мащаб
  • Осъществяване на връзка между пешеходните пространства
  • Създаване на достъпна и безопасна връзка между посетителите и експонираните археологически ценности
  • Подобряване на достъпната среда
  • Осигуряване на активност по всяко време на деня и годината
  • Създаване на съвременен градски дизайн
  • Икономическа целесъобразност на концептуалното решение

График

14 февруари 2019 г.

b-01

Начало
на конкурса

29 април 2019 г.

b-02

Краен срок
за задаване на
въпроси

8 май 2019 г.

b-02

17:30 ч. (българско време) – Краен срок за подаване на заявления за участие

20 и 21 юни 2019 г.

b-02

Извършване на предварителен подбор за намаляване на броя на кандидатите от журито

Награди

Възложителят определя обща сума за награди 
към участниците в конкурса в размер на

250 000 лв.

1st

първа награда

70 000 лв.

2nd

втора награда

60 000 лв.

3rd

трета награда

50 000 лв.

4th

четвърта награда

40 000 лв.

5th

пета награда

30 000 лв.

Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект.

Жури

Борис
Подрека

Борислав
Игнатов

Венета Ханджийска-Янкулова

Галина Тачиева

Григор Дойчинов

Дейвид Басулто

Йони Бабоци

Йорданка Кандулкова

Малина Едрева

Мария Механджиева

Марлена Хапах

Мартин Аартц

Паоло Дезидери

Сергей Кузнецов

Сотирис Цолус

площадът

площад “Св. Неделя”

Площад „Света Неделя” е възлов елемент от централната градска част, която представлява най-голямото по площ и концентрация пространство с изявен публичен характер и изразено ядро на центровата система на град София.

Елементите на територията са тясно обвързани помежду си в единна развиваща се жизнена система чрез разнообразните възможности за достъп и придвижване и благодарение на късите връзки между преливащите едно в друго представителни, културни, развлекателни и търговски функции в рамките, около и по протежение на разнообразните като мащаб площади, градини, булеварди и улици, обществени сгради и комплекси.

Задание за проектиране

В заданието ще намерите цялата необходима информация, за изработване на проекта, както и линкове към всички допълнителни ресурси: DWG файлове, карти, снимки, досегашни проекти и проучвания, документи и декларации.

ZIP, 1.09 GB

Новини

Конкурс:
Площад Света Неделя

Промени в документацията на конкурса

Официално поставяне на начало на конкурса